Sökning: "Hälsosam arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Hälsosam arbetsplats.

 1. 1. Hälsosamma arbetsplatser – En systematisk litteraturöversikt med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Hjortskog; [2018-06-07]
  Nyckelord :Hälsosam arbetsplats; Arbetsrelaterad hälsa; Hälsopromotion; Arbetsmiljö; Folkhälsa; Healthy Workplace; Work-related Health; Health Promotion; Work Environment; Public Health;

  Sammanfattning : Background: The workplace is of major importance to the health and well-being of workers and also to public health. Therefore, it is important to increase knowledge about healthy workplaces, which are not so well researched.Purpose: To investigate how healthy workplaces can be created. LÄS MER

 2. 2. En hälsosam arbetsplats? : En studie om avdelningschefers perspektiv på friskvårdsarbetet i Skellefteå kommun

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alfred Hellgren; Benjamin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Health promotion; Leadership; Motivation; Governmentality; Discourse; Friskvård; Ledarskap; Motivation; Governmentality; Diskurs;

  Sammanfattning : Friskvård inom företag och dess effekter är väldokumenterat inom forskningen, och organisationer har under de senaste åren satsat mycket pengar på att upprätthålla friskvårdsarbetet. Ett universellt argument verkar vara att detta gör att lönsamheten i verksamheten ökar. LÄS MER

 3. 3. Beskriva och jämföra den psykosociala arbetsmiljön hos ambulanspersonal i en region i mellan Sverige : Utifrån Distriktssköterskans profession

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Hedberg; Catherine Linderstam; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; Quantitative method; Ambulance staff; District nurse; KASAM; Psykosocial arbetsmiljö; Kvantitativ metod; Ambulanspersonal; Distriktssköterska; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för individen. Att skapa arbetsplatser med en tillfredsställande arbetsmiljö är både svårt och utmanande, men med kunskap och utbildad personal kan det skapas goda arbetsmiljöer och främja hälsan hos personalen. LÄS MER

 4. 4. Friskvårdsbidrag på Göteborgs universitet – en kartläggning över de anställdas uppfattning av friskvårdsbidraget samt dess utnyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Angelica Häller; [2016-08-16]
  Nyckelord :Friskvård; friskvårdsbidrag; fysisk aktivitet; hälsa; hälsopromotivt arbete;

  Sammanfattning : Eftersom de flesta tillbringar stor tid på arbetet är det viktigt med en hälsosam och trivsamarbetsplats. Friskvård på arbetsplatsen har gynnsamma effekter för både individens egen hälsasamt företagets lönsamhet och tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att stanna? Betydelsen av de anställdas upplevda arbetsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; [2016]
  Nyckelord :healthy workplace; work environment; psychosocial work environment; job satisfaction; personnel turnover; hälsosam arbetsplats; arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse; personalrörlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En hälsosam arbetsplats skapas genom arbete inom flertalet områden med fokusering på de anställdas delaktighet, inflytande, utveckling, hälsa samt balans mellan arbete och fritid vilket i sin tur leder till minskad personalomsättning och därmed större möjligheter att behålla sin personal. Syfte: Studiens syfte var att undersöka vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön anställda upplevde påverkar dem att förbli anställda på ett företag samt sambandet mellan upplevd arbetsmiljö och intention till uppsägning. LÄS MER