Sökning: "Hälsosam stadsutveckling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hälsosam stadsutveckling.

 1. 1. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

 2. 2. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Nyckelord :Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. LÄS MER

 3. 3. Achieve a balance between publicness and commercialisation : Space for public street life in South Luogu Lane Block, Beijing, China

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Xiaohui Wang; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China is now seeking for more sustainable and healthy urban development and pays much attention to better quality of urban life in the process of new-type urbanization. Beijing, as the capital and economic centre in China, plays a leading role in practices for vital and diverse urban life in the existing urban space, especially Hutong redevelopment. LÄS MER

 4. 4. Hållbara vegetationskoncept med fokus på stadsträd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Löfgren; [2014]
  Nyckelord :förtätning; grönstruktur; hållbarhet; PEBOSCA; vegetationskoncept;

  Sammanfattning : Den stadsförtätning som sker runtom i världen idag resulterar många gånger i att grönytor tas i anspråk till förmån för stadens byggnadsstruktur. Det här arbetet handlar om hur vi kan skapa en hållbar grönstruktur i städerna, som samverkar med den stadsförtätning och klimatförändring som sker och i linje med de hållbarhetsfaktorer som styr dagens stadsbyggnad. LÄS MER