Sökning: "Hälsosamt åldrande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Hälsosamt åldrande.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan fysisk aktivitet, övervikt och episodiskt minne för vuxna över 50 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Larsson; Erika Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Episodic memory; physical activity; overweight; healthy aging; interaction; interaction effect; Episodiskt minne; fysisk aktivitet; övervikt; hälsosamt åldrande; interaktion; interaktionseffekt;

  Sammanfattning : I samband med åldrandet ses ofta en försämring av människors kognitiva förmågor, däribland det episodiska minnet, vilket är avgörande för vardagligt fungerande och livskvalitén för äldre. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet (FA) och övervikt har tidigare kopplats till hälsosamt åldrande och visat sig påverka graden av försämring. LÄS MER

 3. 3. Bra mat på äldre dar : En litteraturstudie om äldre patienters måltidsupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Mealtime experience; nutrition; wellbeing; geriatrics; self-care  ; Måltidsupplevelse; nutrition; välbefinnande; geriatrik; egenvård;

  Sammanfattning : Att förebygga ohälsa och att stärka det friska är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Missnöjdhet med måltidsupplevelsen är en bidragande orsak till lågt näringsintag, något som i sin tur är en riskfaktor för undernäring. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan bidra till psykisk hälsa hos äldre personer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonore Book; Emma Lundström; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Healthy aging; Health promotion; Mental health; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamt åldrande; Psykisk hälsa; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som förekommer bland en betydande del av den äldre befolkningen och kan felaktigt uppfattas som en naturlig del av åldrandet. Nedåtgående fysisk- och kognitiv funktion, krympande socialt nätverk och brist på sysselsättning är förändringar som kan prägla tillvaron för äldre och inverka på den psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Äldrevänlighet för vem? Representation och inkludering i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annemari Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; policyanalys; äldrevänlighet; äldrevänliga städer; problemrepresentationer; inkludering; exkludering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras hur en ”äldrevänlig kommun” skapas i en svensk kontext, med Uppsala kommun som exempel. Begreppet äldrevänlighet har vuxit fram genom WHOs arbete och nätverk Age-friendly cities and communities, som syftar till att bemöta en globalt ökande andel befolkning över 60 år. LÄS MER