Sökning: "Händelser"

Visar resultat 1 - 5 av 2522 uppsatser innehållade ordet Händelser.

 1. 1. Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Bystedt; [2023-04-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Profession; Professionsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens viktiga händelser och beslut, dess status och kultur. LÄS MER

 2. 2. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 3. 3. ”…jag anhöll att ej komma i fråga - i anseende till hög ålder och oförmåga” : Gullereddagboken 1871–1930: en mångsysslares ord om byn och omvärlden.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Svensson; [2023]
  Nyckelord :bondedagbok; bondedagböcker; socialhistoria; självsyn; gullered; gullereddagboken;

  Sammanfattning : När skrivkunnigheten ökade under 1800-talet började fler och fler bönder föra dagbok. Primärt nedtecknades de sitt dagsverke, väder och vad annat som skedde på deras gårdar. LÄS MER

 4. 4. Svenska artisters motiv till att starta egna skivbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ida Bengtsson; Oliver Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Skivbolag; artistupplevelser; motiv; självständighet; motivation; makt; musikbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie belyser varför svenska artister väljer att starta egna skivbolag genom att analysera de tidigare händelser som kan ha gett upphov till motiven artisterna har till beslutet. En artist vill oftast bara fokusera på att skapa musik men när de startar ett skivbolag har de även ett företag att driva vilket ger dem mindre tid till musiken. LÄS MER

 5. 5. Perioperativa avvikelserapporter ur ett patientsäkerhetsperspektiv - relaterade till anestesisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anne-Sofie Andersson; Charlotte Westman; [2023]
  Nyckelord :Anaesthetic Nurse; Incident reporting; Operating department; Patient safety; Anestesisjuksköterska; Avvikelserapportering; Operationsavdelning; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 100 000 patienter av vårdskador inom somatisk sjukvård i Sverige, förutom det lidande som det innebär för den enskilda individen medför det även ökade kostnader på både individ- och samhällsnivå. Det dominerande sättet att arbeta med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård är genom avvikelserapportering och analysering av negativa händelser. LÄS MER