Sökning: "Härryda kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Härryda kommun.

 1. 1. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 2. 2. Markanvisning för friliggande förskolor som uppförs och bedrivs av privata aktörer : Hur säkerställs att förskoleverksamheten upprätthålls?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ellinor Tärnell; [2020]
  Nyckelord :land allocation; land use agreements; land transfer agreement; preschool; municipality; private actors; markanvisning; markanvisningsavtal; marköverlåtelseavtal; förskola; kommun; privata aktörer.;

  Sammanfattning : Kommunerna har det yttersta ansvaret för att det finns tillräckligt med antal skolplatser inom den enskilda kommunen. En kommun som äger mark och har ett behov av fler förskoleplatser kan genom en markanvisning hantera frågan om överlåtande av bebyggelsen och driften till privat aktör och också samtidigt säkerställa att kommunens krav på service upprätthålls av den privata aktören. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i detaljplaneprocessen : En kartläggning av verksamhetsprocessen för exploatördriven detaljplanering

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolina Mikkonen; Nina Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Detailed development planning; municipality; private developer; Byggherredriven detaljplanering; exploatör; kommun;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har detaljplaneprocessen fått kritik för att vara ineffektiv och en bromskloss för samhällsbyggandet. Samtidigt rapporterar flera länsstyrelser att kommuners kunskap gällande detaljplanering har sjunkit. LÄS MER

 4. 4. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Magdalena Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Sammanfattning : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. LÄS MER

 5. 5. Hyllvärmare eller levande styrdokument?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Montell; [2015-02-12]
  Nyckelord :Implementering; avfallsplan; påverkande faktorer; kommun; A2020;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra hur kommuners avfallsdirektiv implementeras. Uppsatsen fokuseras kring implementering och på faktorer som kan ha påverkan på implementeringen. Studien har genomförts genom en jämförande studie där den gemensamma kommunala avfallsplanen, A2020, och implementeringen av densamma ligger till grund. LÄS MER