Sökning: "Håkan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Håkan Andersson.

 1. 1. REST API vs GraphQL : A literature and experimental study

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Tobias Andersson; Håkan Reinholdsson; [2021]
  Nyckelord :Rest API; GraphQL; Caching; API;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare the two architectural techniques REST and GraphQL. This thesis will compare the two techniques and what defines them. A literature study and experimental study are carried out by the researchers. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i spelbranschen : Valet av legitimitetsstrategi och dess inverkan på konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Håkan Andersson; Oskar Norlöv; [2021]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier; spelbranschen;

  Sammanfattning : Spelbranschen är, enligt många, en kontroversiell bransch där företagens vinster motsvarar konsumenternas förluster. Spelandet kan även, till följd av spelberoende, leda till hälsoproblem. För att motverka dessa problem tog den svenska staten fram en ny lag som började gälla vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. LÄS MER

 3. 3. Värdering, bevarande och gallring av verksamhetsinformation vid konkurser av helägda kommunala bolag : En fallstudie av rättsligt, ekonomiskt och kulturellt värde av konkurshandlingar hos bostadsbolaget Torsby Bostäder AB med utgångspunkt i ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Håkan Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ; fallstudie; hermeneutik; helägda kommunala bolag; konkurs; handlingsbestånd; konkurshandlingar; handlingstyper; användartyper; värdering; bevarande; gallring; värden; ändamål; analysmodell; tidsaspekter; vägledningsinstrument.;

  Sammanfattning : Problemdefinition: problembilden som existerar ur ett arkiv- och informationsvetenskapligt perspektiv är hur värderingen av verksamhetsinformation ska gå till vid en konkurs av ett helägt kommunalt bolag samt vad som händer med handlingsbeståndet i avseende bevarande och gallring. Syfte: uppsatsens huvudsyfte är att skapa ett vägledningsinstrument som ska gå att använda vid riktiga konkurser av helägda kommunala bolag där frågor om handlingsbeståndets värdering, bevarande och gallring förekommer. LÄS MER

 4. 4. Bolagsföreträdares betalningsansvar : En analys om ansvar och exculpering vid en missvisande kontrollbalansräkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hampus Jenå; Gustav Skarberg; [2019]
  Nyckelord :Kontrollbalansräkning; Exculpering; Betalningsansvar; Juridik; Affärsjuridik; Associationsrätt; Bolagsrätt; ABL;

  Sammanfattning : Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation. LÄS MER

 5. 5. The role of tourism on labour market integration in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Håkan Wallin; Niclas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Tourism; Unemployment; Immigration; Regional Economics;

  Sammanfattning : Labour market integration is an important subject. The purpose of this study is to examine the relationship between tourism-specialization and labour market integration and the influence from regional differences. This paper is the first to especially focus on the factor tourism-specializations relationship with labour market integration. LÄS MER