Sökning: "Håkan Hellström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Håkan Hellström.

 1. 1. Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa : Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jimmy Konradsson; [2022]
  Nyckelord :håkan hellström intertextualitet textsamspel röster;

  Sammanfattning : Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka effekter som uppnås. LÄS MER

 2. 2. "I sprickorna kommer maskuliniteten in" : En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktioner i Håkan Hellströms låttexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matilda Kruuna; [2021]
  Nyckelord :performativitet; homosocialitet; genusslentrian; Håkan Hellström; maskulinitet; närläsning;

  Sammanfattning : Maskulinitet kan förstås som något en gör, och uttrycker genom tal och handlingar. Musik ochlåttexter är en arena där maskulinitetskonstruktioner kan synliggöras. Håkan Hellström är en avSveriges största manliga artister och hans låttexter har studerats tidigare kring bland annat hur dekonstruerar maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Den moderna svenska pop/rock-låttexten : Grammisvinnare och Håkan Hellström

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jimmy Konradsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöker jag företeelser i svenska moderna (2000-talet och framåt) pop/rock- låttexter. Jag försöker ta reda på vad som kännetecknar de bästa texterna kontra ”mindre bra” sådana. Detta gör jag genom korpusanalys med avseende på allmän statistik, läsbarhet, ordklass- och ordfrekvenser. LÄS MER

 4. 4. Swing it, magistern! : Varför låttexten i allmänhet – och ”Kom igen Lena!” i synnerhet – hör hemma i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Intertextuality; Håkan Hellström; literature; Swedish; upper secondary school; Intertextualitet; Håkan Hellström; litteratur; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte och målsättning är att undersöka huruvida en låttext, i det här fallet ”Kom igen Lena!” av Håkan Hellström, kan användas i svenskundervisningen på gymnasiet. Genom en intertextuell analys, som bygger på Julia Kristevas och Gerard Génettes begreppsdefinitioner, och med hjälp av Anders Olsson (2002), har Hellströms kopplingar till tidigare verk kartlagts och satts i ett didaktiskt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER