Sökning: "Håkan Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Håkan Johansson.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av koncept för monteringsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Håkan Gunnarsson; Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :Monteringsstationer; pumpar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Rapporten redovisar arbetet för framställning och utvärdering av koncept för en monteringsstation. I monteringsstationen monterar företaget tre modeller av hydraulpumpar betecknade F1, F2 och F3. LÄS MER

 3. 3. Varför tycker vi inte bara alla lika? : En kvantitativ studie om inställningar och tillit till den svenska välfärdsstaten hos personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Björn Silverbåge; Lovisa Andersson; [2018]
  Nyckelord :Welfare state; attitudes; trust; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Björn Silverbåge & Lovisa Andersson Title: Why do we not all think alike? – A quantitative study about attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage. Supervisor: Anna Tegunimataka Assessor:Håkan Johansson The aim of this study was to investigate attitudes and trust towards the Swedish welfare state among people with a foreign heritage based on Inglehart and Baker’s modernization theory (2000). LÄS MER

 4. 4. Hand- och armvibrationer : Praktisk användning av befintliga metoder för bestämning av vibrationsexponering

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Arja Johansson; Håkan Svensson; [2017]
  Nyckelord :Hand arm vibration; risk assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Författarna till detta examensarbete upplevde, inom ramen för sitt arbete i företagshälsovården, att arbetsledare med arbetsmiljöansvar var osäkra på hur de skulle utföra bedömningar av daglig vibrationsexponering och riskbedömningar gällande vibrerande handverktyg. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att som en del i den dagliga verksamheten undersöka vilka risker som finns. LÄS MER

 5. 5. Skilsmässobarn och skilsmässoföräldrar i svensk media- En kvalitativ innehållsanalys om konstruktionen av skilsmässobarn och deras föräldrar i media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Beck; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Social construction; Media; Children; Divorced parents; Social constructionism; News article; Debate article; Commentary; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Frida Beck Title: “Skilsmässobarn bär på en tung ryggsäck” Supervisor: Mats Hilte Assessor: Håkan Johansson The aim of this study was to examine how social constructions of children to divorced parents appear in daily newspapers and evening papers. Furthermore this study also examined the difference in the social perception of the child and the parent. LÄS MER