Sökning: "Håkan Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Håkan Karlsson.

 1. 1. Det sociala arbetets konstruktion i mindfulnessforskning : En perspektivanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Aurora Ziman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Social work; mindfulness; meditation; social constructionism; perspective analysis; socialt arbete; socialkonstruktionism; perspektivanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mindfulness is an increasingly popular social work intervention. The aim of this study was to examine how the social problems addressed by mindfulness are framed and how the nature and goals of social work are constructed in the latest mindfulness research from 2017 onwards. LÄS MER

 2. 2. Muntlig matematik : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Loise Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Muntlig matematikundervisning; kommunikation; nationella provet; intervju; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera elevers uppfattningar om muntlig matematikundervisning samt ta reda på hur väl förberedda eleverna kände sig inför den muntliga delen av det nationella provet i matematik för årskurs 9. Med muntlig matematikundervisning avser jag den undervisning som är planerad av lärare att ske med muntlig kommunikation som exempelvis gruppdiskussioner eller muntligt framträdande. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av ett internt materialflöde i en producerande verksamhet : En fallstudie utförd på Växjöfabriken Produktions AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Aronsson; Håkan Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Internal logistics; material handling; inventory handling; material flow; process mapping; lean production; muda; wastes; facility planning; Intern logistik; materialhantering; lagerhantering; materialflöde; processkartläggning; lean production; muda; slöserier; produktionslayout;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt material och produktionsflöde i en producerande verksamhet, för att kunna ge förslag på effektiviseringar av denna process. Studien är utförd på företaget Växjöfabriken Produktions AB som är beläget i Växjö och utför skärande bearbetning på gjutgods. LÄS MER

 4. 4. Motverka stereotypa könsroller - Hur gör man det? : En studie av styrdokumenten samt hur lärare i Idrott och hälsa konkretiserar kravet att medvetandegöra och motverka stereotypa könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Karlsson; Håkan Nordström; [2012]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Genus; Könsroller; Implementering av läroplaner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn lärare i Idrott och hälsa på gymnasiet har på genus i förhållande till undervisningen samt hur de väljer att arbeta konkret med att motverka stereotypa könsroller. I och med införandet av Gy11 tillkom i ämnesplanen för Idrott och hälsa kravet på att undervisningen skall syfta till att medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt, samt att eleverna ska ges förutsättningar att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster och jämställdhet i relation till idrotts- och motionsutövande. LÄS MER

 5. 5. CSR inom livsmedelsbranschen : Studie över ICA:s CSR-arbete inom transport av varor

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Josephine Are Karlsson; Håkan Sundborg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility, ett företags samhällsansvar, har på senare år fått större plats i näringslivet. CSR bygger på idén att företag frivilligt redovisar vilket socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar de tar inför sina intressenter. LÄS MER