Sökning: "Håkan Sjöstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Håkan Sjöstrand.

  1. 1. Erfarenheter från införande av personcentrerad vård på en hjärtavdelning : En studie om effekter och upplevelser av ett förbättringsarbete med syftet att öka patientdelaktighet på hjärtavdelningen vid medicinkliniken i Växjö

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

    Författare :Håkan Sjöstrand; [2017]
    Nyckelord :Patient involvement; quality improvement; heart failure; round routines.; Patientdelaktighet; kvalitetsförbättring; hjärtsvikt; rondrutiner.;

    Sammanfattning :  Inledning: En nyligen publicerad rapport visar att patientdelaktigheten i Sverige på flera sätt är låg i jämförelse med andra jämförbara länder. Personcentrering är ett förhållningssätt syftande till att öka patientdelaktighet och som i studier visat sig ha positiva hälsoeffekter. LÄS MER