Sökning: "Hållbar mobilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Hållbar mobilitet.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 3. 3. Sociala åtagande vid uppförandet av nyproducerat bostadsområde : i samarbete med Derome

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patricia Trulsson; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; social commitment; municipal land directions; sustainable newly produced residential area; hållbar utveckling; social hållbarhet; sociala åtagande; kommunala markanvisningar; hållbart nyproducerat bostadsområde;

  Sammanfattning : Alla kommuner och städer i Sverige måste börja arbeta mot en hållbar stadsutveckling för att bland annat lösa problemen med den bostadsbrist som råder men också för att skapa platser för befolkningen att trivas i. Regeringens ambition om den hållbara stadsutvecklingen är att Sveriges kommuner och städer ska bli mer gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmarta. LÄS MER

 4. 4. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Niklas Vilkancis; [2020]
  Nyckelord :tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Urban design och hållbar mobilitet : är urban design en förutsättning för hållbar mobilitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Frida Helander; [2020]
  Nyckelord :Urban design; sustainable mobility; the mobility turn; urban planning; designed living environments; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how urban design can be used in order to integrate and create conditions for sustainable mobility. This is done at both national and municipal level by choosing two municipalities, Malmö and Linköping municipality. The methods used are document analysis and interviews with employees at each municipality. LÄS MER