Sökning: "Hållbar utveckling etik"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling etik.

 1. 1. ”…det vi vill göra är att producera god mat, som vi vill äta, till lokala människor helt enkelt…” : Småskaliga agroekologiska jordbrukares väg till balans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elida Hovmöller; [2021]
  Nyckelord :miljövetenskap; hållbar utveckling; jordbruk; agroekologi;

  Sammanfattning : Jordbruket bidrar till många klimatrelaterade problem som förlorade näringsämnen i jorden, utsläpp av växthusgaser och minskad biodiversitet. För att kunna bedriva jordbruk i framtiden krävs att jordbruket ställs om. LÄS MER

 2. 2. Non-profit Organizations : Development of nonprofit organization’s sustainability reports

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sadaf Ahmad; [2021]
  Nyckelord :Non-profit organizations; sustainable development; sustainability accounting reports; GRI; TBL; Venn Diagram; Stakeholders theory and ethics; Ideella organisationer; hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning rapporter; GRI; TBL; Venn Diagram; Intressenternas teori och etik.;

  Sammanfattning : This study aims to analyze and evaluate three non-profit organizations regarding how their sustainability accounting reports have changed and developed between year 2017 and year 2019. The study analyzes how parameters in the sustainability index have been taken into consideration to perceive which parameters are the three non-profits organization’s focal points. LÄS MER

 3. 3. VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Markus Esbjörnsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :etik; etiska överväganden; etiska dilemman; hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Hur ser gymnasielärare i tekniska ämnen på undervisning om hållbar utveckling i sammanhang av produktutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Foghammar; [2020]
  Nyckelord :Education for sustainable development; technology education; upper secondary school; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; teknikundervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling är mångfacetterat och undervisning om detsamma inbegriper många olika beröringsområden och kan komma till uttryck på många olika sätt inom tekniska undervisningsämnen. Denna studie utgår ifrån en definition av begreppet i de tre dimensionerna: ekologisk, social (social/kulturell) och ekonomisk. LÄS MER

 5. 5. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER