Sökning: "Hållbar utveckling vården"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling vården.

 1. 1. Våld i nära relationer : Utsatta kvinnors erfarenheter av möten med vården i relation till partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margarita Ana Gálvez Garcia; Maryanne Måling; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett vanligt förekommande problem i vårt samhälle. Det orsakar många negativa konsekvenser, inte bara för den utsatta kvinnan och hennes omgivning, utan även på samhällsnivå och det är ett hot mot att uppnå målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Adolfsson; Eva-Maria Lindskog; [2023]
  Nyckelord :Suicidal patient; caring encounter; experiences; ambulance care; Suicidnära; psykisk ohälsa; vårdande möten; upplevelser; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Suicid är ett betydande folkhälsoproblem. De flesta som utför ett suicidförsök lider av en psykisk sjukdom och har oftast haft kontakt med hälso- och sjukvården innan händelsen. Antalet utalarmeringar till personer som mår psykiskt dåligt har ökat, därmed utgör suicidnära patienter en betydande patientgrupp prehospitalt. LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av att vårdas på vuxenavdelning : En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Kullberg; Hanna Borgare; [2023]
  Nyckelord :Child; experience; adult unit; hospital; participation; integrative review; health care environment; Barn; upplevelser; erfarenheter; vuxenavdelning; sjukhus; delaktighet; integrativ litteraturstudie; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Drygt 25 procent av alla barn som vårdas inom slutenvård i Sverige vårdas på vuxenavdelning. Orsakerna till detta varierar och kan bero på distans, platsbrist eller behov av specifik kompetens och vård. Likande anledningar kan ses i USA där över 70 % barn vårdas på en vuxenavdelning när de är i behov av sjukhusvård. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder för första linjens chefer vid implementeringen av välfärdsteknik på vård- ochomsorgsboenden : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Larsson; Mimmi Bergman; [2023]
  Nyckelord :Första linjens chef; ledarskap; välfärdsteknik; förändringsarbete; äldreomsorg; samverkan; vård-och omsorg; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med en befolkning där andelen äldre i behov av vård ökar och det råder rekryteringsbehov av medarbetare. Implementeringen utav välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan ses som ett sätt att hantera utmaningen. Regeringen har en digitaliseringsstrategi för Sverige med höga ambitioner. LÄS MER

 5. 5. När livet drastiskt förändras : En litteraturöversikt om upplevelsen att vara förälder till ett barn som har cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cajsa Ryhd; Alice Wetterholm; [2023]
  Nyckelord :parents; cancer; experiences; children; nurse; care; pediatrics; föräldrar; cancer; upplevelser; barn; sjuksköterska; vårdande; pediatrik;

  Sammanfattning : Världen över drabbas barn av cancer. Till följd av barnets cancerdiagnos påverkas barnets föräldrar och föräldrarollen förändras drastiskt. Livet tar en ny vändning där hälsa och lidande dominerar vardagen. LÄS MER