Sökning: "Hållbara transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Hållbara transporter.

 1. 1. Hållbart resande i Malmö : En kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maria Räntilä; Louise Tillander; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Traffic; Sustainable mobility; Spatial planning; Mobility management; Klimatförändringar; Trafik; Malmö; Hållbart resande; Fysisk planering; Mobility management;

  Sammanfattning : Urbaniseringen ökar globalt och med den ökar även bilanvändningen. Städer står inför problematiken att bilanvändningen har en negativ klimatpåverkan och försämrar livskvalitén för invånarna i staden. I och med detta måste biltransporter minska och de hållbara färdsätten öka. LÄS MER

 2. 2. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 3. 3. Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Andreas Skantze; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Nyexploatering; Brunnshög; Lunds Kommun; Transit Oriented Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. LÄS MER

 4. 4. Snabbt, billigt och hållbart - Den omöjliga leveransekvationens komplexitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :André Eliasson; Victor Richardsson; [2019]
  Nyckelord :E-handel; miljövänliga leveranser; last mile; CSR; mätbarhet; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handel är ett fenomen som ökar konstant. Detta leder till fler och fler transporter vilket är skadligt för både miljön och för människor. Med denna ökning blir det viktigt med hållbara alternativ för leveranserna. LÄS MER

 5. 5. Ett bilfritt Uppsala : En studie om förutsättningar, genomförande och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Bertilsson Petrus; [2019]
  Nyckelord :Bilfri stad; hållbara transporter; miljözon; Kungsgatan; Uppsala;

  Sammanfattning : I sin nuvarande form är det allmänt känt att bilismen är en bidragande orsak till den rådande klimatproblematiken. Något som sällan uppmärksammas i lika stor utsträckning är de negativa sidorna som bilismen har i stadskärnor. En av de städer i Sverige som har störst problem med dålig luftkvalitet orsakat av biltrafik är Uppsala. LÄS MER