Sökning: "Hållbara transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Hållbara transporter.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 2. 2. Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Andersson; Johan Vitéz; [2022]
  Nyckelord :: Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 4. 4. When Killing your Darlings Becomes Vital : Centrala avvägningar vid hantering av disruptiv innovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Dahlén; Louise Lago; [2022]
  Nyckelord :Disruptive innovation; Disruptive technology; Business model; Heavy vehicle industry; Heavy Commercial Vehicles; Strategic adaptation; Exploration; Exploitation; Modularisation; Ecosystem; Technology shift.; Disruptiv innovation; Disruptiv teknologi; Affärsmodell; Tung fordonsindustri; Tunga kommersiella fordon; Strategisk anpassning; Exploration; Exploitation; Modularisering; Ekosystem; Teknologiskifte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Branschen för tunga kommersiella fordon har historiskt verkat i en relativt mogen kontext, där värdeerbjudandet kretsat kring inkrementella förbättringar av förbränningsmotorn. Ett ökat behov av hållbara transporter och nya framväxande teknologier gör nu inträde i branschen vilket skapar en disruptiv affärskontext som sätter sedan länge rådande affärsmodeller och strategier ur spel. LÄS MER

 5. 5. Utformning av flexibla skollokaler vid lokalanpassning : En studie med fokus på cirkulärt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emilia Engvall; Lovisa Nyman; [2022]
  Nyckelord :School architecture; Flexibility; Change of business; Recycling; Office; Skolarkitektur; Flexibilitet; Verksamhetsbyte; Återbruk; Kontor;

  Sammanfattning : Standarden på skolbyggnader behöver höjas samtidigt som de behöver bli flexibla för att kunna möta framtida förändringar. I lokalresursplaneringen brottas kommuner med oförutsägbara framtida elevantal, bland annat till följd av oberäknelighet i demografifrågan. LÄS MER