Sökning: "Hållbara transporter"

Visar resultat 21 - 25 av 110 uppsatser innehållade orden Hållbara transporter.

 1. 21. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 2. 22. Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Andreas Skantze; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Nyexploatering; Brunnshög; Lunds Kommun; Transit Oriented Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. LÄS MER

 3. 23. Snabbt, billigt och hållbart - Den omöjliga leveransekvationens komplexitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :André Eliasson; Victor Richardsson; [2019]
  Nyckelord :E-handel; miljövänliga leveranser; last mile; CSR; mätbarhet; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handel är ett fenomen som ökar konstant. Detta leder till fler och fler transporter vilket är skadligt för både miljön och för människor. Med denna ökning blir det viktigt med hållbara alternativ för leveranserna. LÄS MER

 4. 24. Ett bilfritt Uppsala : En studie om förutsättningar, genomförande och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Bertilsson Petrus; [2019]
  Nyckelord :Bilfri stad; hållbara transporter; miljözon; Kungsgatan; Uppsala;

  Sammanfattning : I sin nuvarande form är det allmänt känt att bilismen är en bidragande orsak till den rådande klimatproblematiken. Något som sällan uppmärksammas i lika stor utsträckning är de negativa sidorna som bilismen har i stadskärnor. En av de städer i Sverige som har störst problem med dålig luftkvalitet orsakat av biltrafik är Uppsala. LÄS MER

 5. 25. Cykelplanering i småstaden - En studie om cykelplaneringen i Ystad kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henric Hagenborn; Marcus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Ystad kommun; cykel; transportplanering; cykelplanering; strategi; pendling; hållbar transport;

  Sammanfattning : I strävan efter att öka andelen hållbara transporter spelar cykeln en huvudroll - det är därför viktigt att städer planeras för att i största möjliga mån prioritera cyklismen. Den största delen av forskningen inom ämnet har ett tydligt fokus på storstäder. Denna uppsats sätter småstaden i fokus, med Ystad kommun som studieobjekt. LÄS MER