Sökning: "Hållbarhetschef"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetschef.

 1. 1. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
  Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Carlsson; Anna Simmons; [2017-11-14]
  Nyckelord :Hållbarhetschef; Miljöchef; CSR-chef Hållbar utveckling; Miljö; Hållbarhetsarbete; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Hållbarhetsrapportering; Företag; CSR; Organisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Nordstrand; Eric Norrman; John Peterson; [2016]
  Nyckelord :Global Reporting Initiative; legitimicity; stakeholder theory; sustainability report; triple bottom line;

  Sammanfattning : Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Kan hållbarhet säljas? : En kvantitativ fallstudie om hur försäljning av hållbara varor kan ökas i det personliga säljmötet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dan Olofsson; Sara Petersson; [2014]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; personlig försäljning; försäljare; fallstudie;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionsmönster är ohållbart och för att lyckas övergå till en hållbar utveckling krävs förändringar i beteenden och livsstilar hos företag och konsumenter. I detta arbete har vi fokus på vad företag kan göra för att vara drivande i att skapa en mer hållbar konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Socialt ansvar i ett svenskt företag : En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen arbetar med CSR

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Applee Akter; Linn Grönvall; [2013]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Corporate Social responsibility; ansvar; kommunikation och varumärke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Numera engagerar sig allt fler företag i sociala och miljömässiga frågor då det förekommer ett krav från intressenter om att företag ska ta sådant ansvar. Fler företag involverar verksamheten i aktiviteter som berör Corporate social responsibility (CSR), för att tillfredsställa externa intressenter och uppnå en fördelaktigare position hos verksamhetens intressentgrupper. LÄS MER