Sökning: "Hållbarhetsfokuserad Riskhantering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hållbarhetsfokuserad Riskhantering.

  1. 1. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
    Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER