Sökning: "Hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade ordet Hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Frivillig hållbarhetsredovisning för svenska börsbolag : Vilka är de finansiella kännetecknen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Engbom; Richard Heijdenberg; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : I Sverige är det idag lagkrav för större bolag att hållbarhetsrapportera. Däremot är det för mindre bolag helt frivilligt om de vill hållbarhetsrapportera eller inte. I framtiden så kommer lagkraven att skärpas och det kommer innebära att nästan alla börsnoterade bolag behöver hållbarhetsrapportera. LÄS MER

 3. 3. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 4. 4. Branschspecifik hållbarhetsrapportering enligt GRI standards och Agenda 2030 : En kvantitativ studie av företag som redovisar enligt GRI standards 2021 och Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Brandt; Jonatan Eiderbäck; [2024]
  Nyckelord :Annual reporting; Frequency; GRI standards; Sustainable development goals; Sustainability; Sustainability report; 2030 Agenda for Sustainable Development; Agenda 2030; Frekvens; GRI standarder; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera skillnader mellan olika branscher i Sverige vid tillämpning av GRI standards och målen för Agenda 2030 inom hållbarhetsredovisning.Teoretiskt referensram: Den teoretiska referensramen i denna studie utgår ifrån GRI, Agenda 2030, ÅRL, legitimitetsteorin, intressentteorin, triple bottom line, signalteori samt tidigare forskning för att genom dessa stärka studiens resultat. LÄS MER

 5. 5. Reglering och hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar : En studie av svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Ellwén; Linnéa Vidén; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; obligatorisk hållbarhetsredovisning; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har hållbarhetsredovisning i allt större utsträckning blivit reglerad. Denna studie undersöker hur svenska företags hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar förändrats efter införandet av EU:s direktiv 2014/95/EU med efterföljande implementering i svensk lag. LÄS MER