Sökning: "Hållbart entreprenörskap"

Visar resultat 11 - 15 av 26 uppsatser innehållade orden Hållbart entreprenörskap.

 1. 11. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Nyckelord :värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Sammanfattning : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. LÄS MER

 2. 12. Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. : En kvalitativ forskningsstudie om likheter och olikheter mellan Herzbergs tvåfaktorsteori och faktorer som idag anses främjar medarbetarnas psykiska hälsa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victoria Jikander; Mårten Larsson; Emelie Panzio; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Herzbergs tvåfaktorsteori; mental hälsa; psykisk hälsa; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och hermeneutisk forskningsdesign. LÄS MER

 3. 13. Implementing an Address System in Uganda : How will it Affect Commerce?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :THERESE JERNBECK; [2018]
  Nyckelord :Uganda; address system; digital solution; infrastructure; commerce; Uganda; adressystem; digitala lösningar; infrastruktur; handel;

  Sammanfattning : Uganda is a low-income country in eastern Africa which has experienced social and economic improvements since the mobile phone was launched (Deloitte, GSMA, and Cisco, 2012). The positive attitude towards mobile solutions contributes to the country´s growth in the international world, even if some circumstances are blocking the full potentials (African Development Bank, 2014). LÄS MER

 4. 14. Ex situ bevarande : En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Åsa Augustsson; [2018]
  Nyckelord :djurpark; bevarande; biologisk mångfald; turism; in situ; ex situ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medvetenhet om klimatförändringars påverkan som växt i takt med turismens ökade omfattning har utvecklat ett behov för hållbart resande och en ökad förståelse hos människor om mänskliga aktiviteters negativa miljöpåverkan. Som en utveckling av denna medvetenhet om klimatförändringars påverkan till miljöhot och förlust av biologisk mångfald har djurparker som turistattraktioner fått en allt mer betydelsefull roll. LÄS MER

 5. 15. CSR som affärsmodell : Ett steg närmare ett mer hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marcus Ervik; Jimmy Emriksson; Amar Kobaslic; [2018]
  Nyckelord :Business Model; CSR; Corporate Social Responsibility; Stakeholders; Societal Responsibility; Environmental Responsibility; Affärsmodell; CSR; Corporate Social Responsibility; Intressenter; Samhällsansvar; Miljöansvar;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om hur företag kan ta ansvar för det samhälle som de verkar inom och innefattar såväl miljöansvar som socialt ansvar. Det är ett högaktuellt ämne som diskuterats länge, men som fick fart under 50-talet. LÄS MER