Sökning: "Hélin Biroson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hélin Biroson.

  1. 1. Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Hélin Biroson; Ellinor Österlund; [2019]
    Nyckelord :Barriärer; Flyktingar; Omvårdnad; Upplevelser; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Flyktingar är en grupp människor som tvingats lämna sina hemländer relaterat till hot och våld, krig och förföljelse. De har ofta ett större vårdbehov jämfört med andra människor och lider många gånger av allvarliga sjukdomstillstånd av både kronisk, akut, fysisk och psykisk karaktär. LÄS MER