Sökning: "Högfrekvent dator- och tvspel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Högfrekvent dator- och tvspel.

  1. 1. Högfrekvent dator- och tvspelsbruk

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Johanna Ekberg; Sara Sivhed; [2013]
    Nyckelord :Högfrekvent dator- och tvspel; Spelberoende; Spelmissbruk;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en djupare insikt i hur man definierar det problematiska fenomenet högfrekvent dator-och tvspel. I denna studie kommer fenomenet att definieras, beskrivas och problematiseras av verksamma inom socialt arbete, där grunden för vår empiriska studie baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer. LÄS MER