Sökning: "Högläsning forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden Högläsning forskning.

 1. 1. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 2. 2. Inkludering vid läs - och skrivsvårigheter : Gymnasielärares förståelse, förhållningssätt och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mona Bonn; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; definition; attitudes; strategies; reading; writing; disability; swedish; high school; secondary school; Inkludering; förståelse; förhållningssätt; strategier; läs- och skrivsvårigheter; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka och på så vis öka kunskapen om hur begreppet inkludering förstås av gymnasielärare i svenska som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter som går i vanliga klasser. Vidare syftade studien till att öka kunskapen kring hur förhållningssätten till undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter ser ut bland gymnasielärare i svenska, samt vilka olika strategier som används av lärarna i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Differentierad och individualiserad läsinlärning : Lärares resonemang kring val av arbetssätt med anknytning till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Karlsson; Mathilda Lind Eriksson; [2020]
  Nyckelord :differentiering; individualisering; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; beprövad erfarenhet; vetenskaplig grund; sociokulturella perspektivet; högläsning;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur lärare i förskoleklass och skolans årskurs 1–3 arbetar med läsinlärning, hur de differentierar och individualiserar sin undervisning i läsinlärning samt hur de resonerar kring val av metoder och arbetssätt med anknytning till vetenskap­lig grund och beprövad erfarenhet. Materialinsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning samt via kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Högläsning och boksamtal : En kvalitativ studie om högläsning och boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Idamaria Nordas; Frida Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt; read-alouds; reading aloud; booktalk;

  Sammanfattning : Att undersöka uppfattningar och ta del av lärares erfarenheter rörande högläsning, boksamtal kopplat till elevernas språkutveckling inom årskurs 1–4 ger en bild av hur verkligheten i skolorna ser ut gällande ovannämnda moment av svenskaundervisningen. Denna studies huvudsyfte är att undersöka vilka pedagogiska syften lärarna har med högläsning och boksamtal samt hur dessa moment används i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Vi har fått så många böcker, så många böcker att vi inte vet var vi ska göra av alla” - Ett slag för barnboken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Priscilla Perez; Therese Wängström; [2020]
  Nyckelord :Barnboken; Literacy; Högläsning; Multimodalitet;

  Sammanfattning : Enligt forskare har högläsningen i förskolan hamnat i bakvattnet, då det ofta upplevs som en övergångsaktivitet eller som en lugnande aktivitet. Regeringen har arbetat fram Läslyftet som en fortbildningsinsats vars syfte är att barns läs- och skrivförmåga ska växa och ge förutsättningar för att utveckla kvaliteten i undervisningen. LÄS MER