Sökning: "Högpresterande elev"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Högpresterande elev.

 1. 1. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet; Särskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Matematikbegåvning i lågstadiet : Lärares kunskaper och uppfattningar om särskilt begåvade elever inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Identifiering; inkludering; lågstadiet; matematik; matematikbegåvning; särbegåv-ning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Särskilt begåvade elever utgör ungefär 5% elevpopulationen, det här är elever som kognitivt skiljer sig från resten och som behöver uppmärksammas för att inkluderas i undervisningen. Studiens bakgrund presenterar innebörden av begreppet särbegåvning samt hur det visar sig inom matematikämnet, det dras även gränser mellan särbegåvade och högpresterande elever. LÄS MER

 3. 3. Hur summativ bedömning påverkar elevers självbild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Charlie Kristensson; [2021]
  Nyckelord :Betyg; motivation; självbild; summativ bedömning; stämplingsteori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida det råder en motsättning mellan skolans uppdrag att ”stärka elevernas tro på sig själva och framtiden” och användandet av summativ bedömning i skolan, mer specifikt i ämnet samhällskunskap. Detta görs i första hand med stämplingsteori som teoretisk utgångspunkt, för att därigenom synliggöra hur summativ bedömning påverkar elevers syn på sig själva, samt om detta i sin tur får några konsekvenser för deras ambitioner och deltagande i skolan. LÄS MER

 4. 4. Högpresterande elev : En kvalitativ studie om lärares upplevelser gällande arbetet med högpresterande elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cecilia Taube; Anna-Karin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gamification i skolan : en motivationshöjande metod?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Filip Carlén; Roger Sellén; [2021]
  Nyckelord :gamification; spelifiering; matematik; motivation; didaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning kommit fram till gällande gamificationsom metod och verktyg i skolan, med fokus på matematik. Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar gamification inom grundskolenivå i forskningen, samt huruvida metoderna som använts i undervisningen är motivationshöjande. LÄS MER