Sökning: "Högstadiekuratorer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Högstadiekuratorer.

 1. 1. Nätmobbning:   En studie om ansvar, utveckling och könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :John Tallvid; Emil Lampret; [2018]
  Nyckelord :Nätmobbning; Högstadiekuratorer; Kvalitativ; Högstadieelever; Könsskillnader; The online disinhibition effect och Social konstruktionism.;

  Sammanfattning : Studien handlar om högstadiekurators subjektiva uppfattning när det kommer till ansvarsfördelning, utvecklingen av nätmobbning samt eventuella könsskillnader kopplat till nätmobbning. Studien har en ansats i tematisk analys och den utgjordes av temana utveckling, ansvar och könskillnader. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorns problemlösningsprocess : En kvalitativ studie med fem högstadiekuratorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Helene Sigvardsson; Jasmina Osmancevic; [2007]
  Nyckelord :role; School; counselor; counsellor; problem solving; collaboration; Skolkurator; problemlösnig; samverkan; roll; yrkesroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka hur problemlösningsprocessen fungerar när skolkuratorer arbetar med högstadieelever som har problem. De frågeställningar som formulerats utifrån syftet är: * Hur får skolkuratorer kännedom om elever som har problem? * Vilka åtgärder vidtas under problemlösningsprocessen? * Vad blir utfallet av processen? * Vad gör en problemlösningsprocess lätt att genomföra, och vad gör den svår? * Hur påverkar samverkan med andra parter problemlösningsprocessen? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer och syftar till att beskriva arbetssituationen så som den ser ut för några skolkuratorer. LÄS MER