Sökning: "Höra till"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden Höra till.

 1. 1. Att gå från sångteknik till gestaltning - ​I huvudet på en sångteknisk musikalartist.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Therese Erch; [2019-10-08]
  Nyckelord :sångteknik; interpretation; Estill Vocal Training; Complete Vocal Technique; aktion och aktivitet; Uta Hagen; scenisk gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att hitta en väg i mitt konstnärskap som inte leds av en sångteknik. Eftersom musikalprogrammet på Högskolan för scen och musik fokuserar på sångteknik på elevernas sånglektioner så har jag märkt att man tappar sin gestaltning och kommunikationen utåt. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarnas strategier och förutsättningar för att stötta förskolebarns matematiska lärande : En intervjustudie om förskollärarnas tankar kring matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Åsa Nilsson; Veronika Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Matematik; hermeneutik; förskollärare; stöttning; utmaning; verktyg; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram förskollärarnas uttalande om matematik. Kan deras erfarenheter från barndomen ha en betydelse för hur de arbetar med matematik i deras yrke som förskollärare. LÄS MER

 3. 3. ”Den allra bästa lässtunden är när vi sitter ute i vår skog och läser” : En intervjustudie om hur tre pedagoger beskriver sitt arbete med högläsning och dess roll för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; språkutveckling; pedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur tre pedagoger talar om högläsning samt dess roll för barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om några olika sätt att arbeta med högläsning med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet, samt hur högläsning kan bidra till de yngre barnens språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. "Hej är världens bästa ord anser jag" En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med relationsorienterade lärarbeteenden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Björck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska folkhälsan blir allt sämre och det kan ses höra ihop med våra barns och ungdomars minskade fysiska aktivitet. För många av dessa barn och ungdomar är skolämnet idrott och hälsa deras enda chans till fysisk aktivitet och få vetskap om den egna hälsan. LÄS MER

 5. 5. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER