Sökning: "HBTQ hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden HBTQ hälsa.

 1. 1. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skyddar mig själv men jag begränsar mig själv” En kvalitativ studie om hur hbtq-personer hanterar minoritetsstress i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Rangsjö; Zea Dumas-Peterson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; minoritetsstress; coping; gruppresurser; flexibilitet gender and sexual minorities; minority stress; group resources; flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska hur homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) i Sverige hanterar minoritetsstress. Forskning tyder på att utsatthet för minoritetsstress är förena med försämrad psykisk och fysisk hälsa. Det är därmed viktigt att utforska hur minoritetsstress hanteras av hbtq-personer. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och hinder för ett värdegrundat och jämlikt bemötande : Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zvizdic Jasmina; Kunckel Caroline; [2020]
  Nyckelord :Approach; experiences; lgbtq; nurses; psychiatry; Bemötande; erfarenheter; hbtq; psykiatri; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Hbtq-personer undviker kontakt med hälso- och sjukvården av rädsla för att utsättas för stigmatisering och diskriminering. Trots att sjuksköterskor inom psykiatrin har en nyckelroll i omvårdnaden råder en kunskapsbrist som hindrar möjligheten till en jämlik vård. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Jälén; Emilia Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; school health; school nurse; norm criticism; fundamental values; Hbtq; elevhälsa; skolsköterska; normkritik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. LÄS MER

 5. 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Zambia - En kvalitativ innehållsanalys om frihets- och rättighetsimplementering för flickor, kvinnor och HBTQ-personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Langels; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR; Zambia; genus; implementering; stöd mellan fri-och rättigheter. Key words: Sexual and Reproductive Health and Rights; gender; implementation; supporting relations between Human Rights; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar hur Zambia rekommenderar och prioriterar att arbeta och implementera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under 2018–2021. Vidare framgår om och hur fri-och rättigheterna stödjer varandras implementationsnivå i en landkontext som Zambia. LÄS MER