Sökning: "HBTQI ungdomar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden HBTQI ungdomar.

 1. 1. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Det krävs mod för att våga avvika från normen! : En kvalitativ studie om HBTQI+ och LVU-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karolina Nyberg; Sandra Wiberg; [2021]
  Nyckelord :LVU; LVU-hem; HBTQI ; intersektionalitet; heteronorm; queer; genus; SiS; upplevelser; flickor; diskriminering;

  Sammanfattning : Det krävs mod för att våga avvika från normen! är en kvalitativ studie med abduktiv ansats som baseras på teorier samt empiri genom intervjuer. Studiens syfte är att studera hur LVU-hem hanterar problematik som kan uppstå då de placerade tillhör HBTQI+-gruppen. Ämnet om HBTQI+ och LVU är en stor kunskapslucka. LÄS MER

 3. 3. "Man har bara porren som referens för sexualundervisningen" : En studie om högstadielärares erfarenheter av att undervisa i sex- och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lydia Langefalk; Fanny Lundberg; [2021]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadieundervisning; högstadielärare; ungdomar; elevhälsa; kurator;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisningen har varit obligatorisk i skolan sedan 1955, däremot visade en nyligen gjord granskning av Skolinspektionen (2013) att lärare upplevde svårigheter när det kom till att undervisa i ämnet sex- och samlevnad. Granskningen visade också på ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna. LÄS MER

 4. 4. Bättre sex blir med en hetero partner : En kvalitativ studie av gymnasieelevers åsikter och tankarom den sexuella normen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :George Merry; [2021]
  Nyckelord :Heteronormativitet; sexuella normer; ungdomar; HBTQI -personer och sexuell läggning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett branschperspektiv: normbrytning och stereotyper i reklam

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Caroline Appelgren; Lisa Olsson; [2014]
  Nyckelord :norm; normbrytning; normkritik; genus; könsstereoyp; stereotyp; kvinnligt; manligt; marknadskommuniaktion; kommunikation; visuell kommunikation; varumärkesvärde; reklam; reklamfilmer; libresse; halebop; mens; sanitetsskydd; hbtqi; hockey; reklambransch; k;

  Sammanfattning : På grund av stor konkurrens är det svårt att skapa reklam som fångar uppmärksamhet. Det finns olika verktyg för nå igenom mediaflödet. I den här studien undersöks orsaker och konsekvenser till användning av normbrytande- och stereotypisk kommunikation. Konsekvenser har tidigare studerats ur ett beteendevetarperspektiv. LÄS MER