Sökning: "HENDRIK CHRISTIANSSON"

Hittade 1 uppsats innehållade orden HENDRIK CHRISTIANSSON.

  1. 1. Effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom Åklagarväsendet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Lahtinen; Peter Baunsgaard; Hendrik Christiansson; [2004]
    Nyckelord :offentlig sektor; prestationsmått; styrsystem; kvalitet; åklagare; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att analysera upplevda effekter vid tillämpningen av prestationsmått inom offentlig verksamhet. Metod: För att uppfylla syftet valdes en litteraturgranskning i kombination med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER