Sökning: "HIV rädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden HIV rädsla.

 1. 1. Att se personen bakom diagnosen : -En litteraturstudie om sjuksköterskors attityd till att vårda patienter med hiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida-Sophia Jonsson; Anna Reiser; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; vårda; hiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 var omkring 38 miljoner människor i världen smittade med hiv (World health organisation, 2020). Hiv är en sjukdom förenad med stigmatisering och diskriminering. Negativa attityder bland sjuksköterskor gentemot personer med hiv riskerar att äventyra välbefinnandet hos personer med hiv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med hiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Bäckman; Pernilla Ericsson Armgren; Anna-Fia Jarstig; [2021]
  Nyckelord :hiv; knowledge; education; stigma; fear.; hiv; kunskap; utbildning; stigmatisering; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med hiv utsätts för stigmatisering både av samhället och avsjukvårdspersonal. En sjuksköterska ska ha en vilja att ge god vård och kunskap omhiv och dess smittvägar. Trots detta ses stora kunskapsluckor som resulterar i attpersoncentrerad vård blir åsidosatt. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

  Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Mauritzon; Marie Jow; [2020]
  Nyckelord :blodburen smitta; HIV AIDS; HBV HCV; sjuksköterska; vårda; faktorer;

  Sammanfattning : I det patientnära arbetet exponeras sjuksköterskor dagligen för kroppsvätskor. Det medför en risk för överföring av blodburna smittor såsom humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), hepatit B och hepatit C (HBV och HCV). LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linn Björnberg; Rikard Persson; [2020]
  Nyckelord :HIV AIDS; litterature review; nurse; person centred care.; HIV AIDS; litteraturöversikt; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : akgrund: Sjuksköterskans huvudansvar är att tillgodose god och säker omvårdnad till sinapatienter. Detta innebär ett fysiskt patientnära arbete. Att arbeta patientnära innebär attsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan exponeras för HIV. Oavsett var sjuksköterskanarbetar kan hen komma i kontakt med personer med HIV. LÄS MER