Sökning: "HOME SECURITY"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade orden HOME SECURITY.

 1. 1. Bakom stängda dörrar - En kvalitativ studie om hur unga institutionsplacerade beskriver sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Axelsson; Claudia Giaretta; [2024]
  Nyckelord :closed residential care; out-of-home care; youth in secure residential care; children and young people s participation; total institutions; slutnen institutionsvård; vård utanför hemmet; ungdomar i sluten instutionsvård; barns och ungas deltagande; totala institutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has examined how young people in out-of-home care, specifically special youth homes in Sweden (SiS), describe their life situation and their ability to make their voices heard during care. We used a qualitative document analysis approach, collecting 40 stories from young persons in secure residential care from three different sources. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Tyrenius Hannah; Saga Hilding; [2024]
  Nyckelord :Hemmet; Livskvalitet; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är den vård som initieras när kurativ vård inte längre anses meningsfull. Den palliativa vården syftar till att bibehålla patientens livskvalitet, stödja patienten och anhörig samt symtomlindring. LÄS MER

 3. 3. Mutual Enhancement of Environment Recognition and Semantic Segmentation in Indoor Environment

  Master-uppsats,

  Författare :Venkata Vamsi Challa; [2024]
  Nyckelord :Semantic Segmentation; Scene Classification; Environment Recognition; Machine Learning; Deep Learning; Image Classification; Vision Transformers; SAM Segment Anything Model ; Image Segmentation; Contour-aware semantic segmentation;

  Sammanfattning : Background:The dynamic field of computer vision and artificial intelligence has continually evolved, pushing the boundaries in areas like semantic segmentation andenvironmental recognition, pivotal for indoor scene analysis. This research investigates the integration of these two technologies, examining their synergy and implicayions for enhancing indoor scene understanding. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenhet och inställning till heminduktion : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Viklycke; Caroline Björklund; [2024]
  Nyckelord :Attitude; Experience; Midwives; Outpatient induction of labour; Woman-centered care; Barnmorskor; Erfarenhet; Heminduktion; Inställning; Kvinnocentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet induktioner ökar ständigt och i dagsläget sker de vanligen på sjukhus. På senare tid har intresset ökat för att induceras i hemmet, vilket flera andra länder har som etablerat arbetssätt. Flera kliniker i Sverige kan idag erbjuda kvinnor heminduktion. LÄS MER

 5. 5. Att flytta till särskilt boende : En systematisk litteraturstudie om äldre personers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mia Meriläinen; Sanna Martin; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vårdpersonal och anhöriga upplevde flytten till särskilt boende som en stor omställning med komplexa känslor för den äldre personen. Hos anhöriga kunde känslor som sorg, förlust och separation infinna sig. Vårdpersonalen beskrev oro för de äldre personerna då flytten var en stor omställning. LÄS MER