Sökning: "HR Transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden HR Transformation.

 1. 1. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the agile transformation process from an HR’s perspective : A study to investigate challenges arising for HR and their role in an agile transformation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Felicia Ekman; Sofia Blonde; [2020]
  Nyckelord :Human Resources HR ; Traditional HR; Agile Transformation; Agile applied to HR; Change Process; HR’s Role;

  Sammanfattning : Today many organisations are transforming from a traditional structure to an agile structure to be able to work more efficiently, meet the fast changes that are continuously happening and make sure not be outperformed by competitors. Agile was from the beginning a set of values and principles designed for software development but it has scaled and today it includes the whole organisation. LÄS MER

 3. 3. Är digitala HRM-verktyg som ett dåligt Facebook? : En kvalitativ studie om HR-medarbetares uppfattningar om användandet av digitala HRM-verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Andersson; Louise Agerman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; HRM-verktyg; e-HRM; HR-transformation; HR-medarbetare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR-medarbetare uppfattar användandet av digitala HRM-verktyg i sitt dagliga arbete. Syftet preciseras genom de tre frågeställningarna; Vad kännetecknar användandet av HRM-verktyg i en HR-medarbetares dagliga arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för HR-funktionens arbete? Vilka konsekvenser får användandet av digitala HRM-verktyg för anställda och chefer i organisationen? Studien är av kvalitativ karaktär och baseras på en fenomenografisk metodansats för att undersöka informanternas uppfattningar om digitala HRM-verktyg. LÄS MER

 4. 4. Användandet av digitala verktyg inom Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johanna Roos; Sumaia El khazzar; [2020]
  Nyckelord :Human Resource Management; Digital transformation; kommunikation; Interaktion; IT;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka användandet av digitala verktyg inom HR samt hur kommunikationen och interaktionen har påverkat HR-personalen och de övriga anställda inom organisationen. För att vidare forska inom studien har kvalitativa intervjuer genomförts med syfte till att samla in information kring de anställdas uppfattningar och åsikter kring användandet av digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. HR-medarbetares upplevelse av HR-transformation- ideal eller verklighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Thörner; Elisabet Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Human Resources; HR transformation; HR-professionals different roles; Resilience; Individual Perspective; Human Resources; HR-transformation; HR-medarbetares olika roller; Resiliens; Individperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett individperspektiv undersöka HR-medarbetares upplevelser av HR-transformation. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur påverkar den pågående HR-transformationen HR-medarbetarnas nuvarande arbetsuppgifter och funktion? Vilka förändringar anser HR-medarbetarna har påverkat deras upplevelser av HR-yrket? Hur ser HR-medarbetarna på HR-transformation i framtiden? Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod genom sex semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare. LÄS MER