Sökning: "HR värde"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden HR värde.

 1. 1. Onboarding på distans - En fenomenografisk studie med utgångspunkt i organisationskultur och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Shirine Memari; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; lärande; onboarding; introduktionsprocess; distans; socialisationsprocess.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av att ställa om och anpassa sig till de rådande omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar av år 2020. LÄS MER

 2. 2. HR praktikers perspektiv i professionsfrågan - en studie kring HR uppdragets dilemman

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jessica Johansson; Albulena Kelmendi; [2021]
  Nyckelord :HR; profession; professionell; HR roller; HR värde; HR legitimitet;

  Sammanfattning : Den historiska utveckling som verkar splittra både HR:s arbetssätt och professionsfrågan åt många håll motiverade vårt syfte att studera frågan i Sverige ur HR– praktikerns perspektiv. I den akademiska ordboken beskrivs begreppet profession att det tillhör ett fack, ett yrke. Professionalism är att vara yrkeskunnig. LÄS MER

 3. 3. Se mig så stannar jag kvar : Hur delaktighet i beslutsprocesser och arbetsnöjdhet påverkar medarbetares intention att stanna inom ett företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barbara Leszczynska; Ruth Mekonem; [2020]
  Nyckelord :intent to stay; intent to leave; commitment; PDM; PDM; delaktighet; arbetsnöjdhet; rollkonflikt; roll överbelastning; karriärmöjligheter; kompetensens betydelse; sex dimensioner; kunskapsföretag; delaktighet i beslutsfattandet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då globalisering och teknikutveckling kan medföra utmaningar,  bör organisationer dra nytta av medarbetarnas kompetenser i största möjliga mån. Det har skett ett skifte där byråkratiska organisationer i allt större utsträckning ersätts av mer kunskapsintensiva organisationer (Kärreman m.fl. 2002). LÄS MER

 4. 4. User Experience Design as a Building Block in a B2B Company’s Market Strategy : An empirical study of how the user experience of a software service can be used to create increased customer value

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Josefin Håkanson; [2020]
  Nyckelord :user experience; ux; customer value; value; industrial marketing; market strategy; b2b; industrial strategy; digitalization; användarvänlighet; ux; kundvärde; värde; industriell marknadsföring; marknadsstrategi; b2b; industriell strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : The after-sales pricing industry has, as many other industries, transformed with the digital era which have enabled automatization and scalable solutions. For companies pricing over 35 000 after sales items, scalable, digital solutions is needed. LÄS MER

 5. 5. HR-medarbetares upplevelse av HR-transformation- ideal eller verklighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Thörner; Elisabet Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Human Resources; HR transformation; HR-professionals different roles; Resilience; Individual Perspective; Human Resources; HR-transformation; HR-medarbetares olika roller; Resiliens; Individperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett individperspektiv undersöka HR-medarbetares upplevelser av HR-transformation. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur påverkar den pågående HR-transformationen HR-medarbetarnas nuvarande arbetsuppgifter och funktion? Vilka förändringar anser HR-medarbetarna har påverkat deras upplevelser av HR-yrket? Hur ser HR-medarbetarna på HR-transformation i framtiden? Studiens syfte besvaras med kvalitativ metod genom sex semistrukturerade intervjuer med HR-medarbetare. LÄS MER