Sökning: "HT-BTES"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet HT-BTES.

 1. 1. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. LÄS MER

 2. 2. Transient modeling of a high temperature borehole thermal energy storage coupled with a combined heat and power plant

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Malin Malmberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coupling High-Temperature Borehole Thermal Energy Storages (HT-BTES) with existing Combined Heat and Power (CHP) systems is a promising approach to increase energy efficiency of district energy systems through recovery of otherwise wasted heat. This solution is currently being discussed in Sweden by the company Tekniska Verken in Linköping AB, for storing waste heat from their CHP operation in summer in a HT-BTES and to utilize it during peaks in winter. LÄS MER

 3. 3. Högtempererat borrhålslager för fjärrvärme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Karl Hallqvist; [2014]
  Nyckelord :HT-BTES; BTES; TES; High Temperature; Borehole; Duct; Thermal; Energy Storage; District Heating; Seasonal Storage; Storage; Pellet; Heat; Plant; Energy; Power; Flow; Martes; Environmental impact; Finance; Investment Cost; Technology; Drilling; Saving; Gothenburg; Heat Transfer; Bedrock; Review; Feasibility Study; Load; Peak load; Base load; District Heating Production; Network; Grid; Pipe; Borehole Heat exchanger; Collector; New; Future; Generation; Low temperature; Bottle neck; System; Successive; calculation; Matlab; Computor; programming; Science; HT-BTES; BTES; TES; Borrhålslager; Säsongslager; Fjärrvärme; Martes; Värmelager; Pellets; Panna; Energi; Effekt; Flöde; Miljöpåverkan; Ekonomi; Investeringskostnad; Teknik; Borrning; Besparing; Göteborg; Värmeöverföring; Berggrund; Review; Förstudie; Borrhål; Last; Spetslast; Baslast; Fjärrvärmeproduktion; Hög temperatur; Produktion; Nät; Rör; Kollektor; Borrhålsvärmeväxlare; Ny; Framtid; Generation; Låg temperatur; Flaskhals; System; Successive; kalkylering; Matlab; Data; programmering; Vetenskap;

  Sammanfattning : The district heating load is seasonally dependent, with a low load during periods of high ambient temperature. Thermal energy storage (TES) has the potential to shift heating loads from winter to summer, thus reducing cost and environmental impact of District Heat production. LÄS MER

 4. 4. Geoenergilager Xylem : Visualisering och lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Joel Milesson; Erika Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :Borrhålslager; UTES-system; BTES-system; HT-BTES-system; geoenergi; spillvärme;

  Sammanfattning : Inom svensk process- och tillverkningsindustri finns det stora mängder spillvärme som sällan kommer till användning. Att hitta olika tekniska lösningar för att effektivt tillvarata denna spillvärme skapar både nytta ur ett hållbart perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv för företaget. LÄS MER