Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 1. FDI, human capital and economic performance in Mexico : An ARDL cointegration and Granger causality approach

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tilda Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Foreign direct investment; Human capital; Economic Performance; ARDL cointegration; Granger causality;

  Sammanfattning : The nexus among foreign direct investment (FDI) inflows and the Mexican economic growth has been the subject of a number of recent papers. Yet, previous studies frequently overlook its relationship to human capital and consequently ignore potential interlinkages between the variables. LÄS MER

 2. 2. Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag : En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Olle Johansson; Saad Mohammed; [2020]
  Nyckelord :human capital; intellectual capital; measurement; accounting; knowledge-intensive consulting firms; humankapital; intellektuellt kapital; värdering; redovisning; kunskapsintensiva konsultföretag;

  Sammanfattning : Titel: Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag - En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag Bakgrund: Humankapital är en del av företagets intellektuella kapital som kan definieras som färdigheter, kompetenser och utbildning som de anställda besitter. Trots vikten av humankapital i företag och specifikt inom kunskapsintensiva företag, har värderingen och redovisningen av det som en tillgång i företagets balansräkning varit en komplex och kontroversiell fråga i decennier. LÄS MER

 3. 3. Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samantha Bwanika; Eleonora Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; politik; humankapital; könssegregation; genus;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Humankapital- En trendsättare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Pettersson; Fredrik Wessner; Samuel Net; [2020]
  Nyckelord :Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. Rapportering. Immateriella tillgångar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital - En trendsättare? Seminariedatum: 17 januari 2020. Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Axel Pettersson, Fredrik Wessner och Samuel Net Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. LÄS MER

 5. 5. Ersättningsbarhet - en aspekt av könsojämlikhet på arbetsmarknaden? : En studie om vad kön har för betydelse för en individs ersättningsbarhet i sin position på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Strand; Hanna Hedengren; [2020]
  Nyckelord :Ersättningsbarhet; arbetsmarknad; humankapital; könssegregation; könsojämlikhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har konstaterat att könsojämlikheten på arbetsmarknaden utgörs av fler aspekter än enbart löneskillnader, utan består även av betydande skillnader mellan kvinnor och män avseende andra arbetsvillkor. Denna kvantitativa studie undersöker ersättningsbarhet som en aspekt av könsojämlikhet och syftar till att studera hur kön samverkar med graden av ersättningsbarhet, relaterat till generellt och företagsspecifikt humankapital. LÄS MER