Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 1. FDI, human capital and economic performance in Mexico : An ARDL cointegration and Granger causality approach

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Tilda Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Foreign direct investment; Human capital; Economic Performance; ARDL cointegration; Granger causality;

  Sammanfattning : The nexus among foreign direct investment (FDI) inflows and the Mexican economic growth has been the subject of a number of recent papers. Yet, previous studies frequently overlook its relationship to human capital and consequently ignore potential interlinkages between the variables. LÄS MER

 2. 2. Onboarding inom offentliga sektorn : En teoretisk onboardingmodell för nyanställda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hussein Shuker; Rami Hani Abdul; [2020]
  Nyckelord :New employee onboarding; Onboarding models; Public sector onboarding; Socialization; Introduction; ADKAR; Onboarding av nyanställda; Onboardingmodeller; Onboarding inom offentlig sektor; Socialisering; Introduktion; ADKAR.;

  Sammanfattning : Onboarding of new employees in the workplace is among the most important and at the same time the most overlooked process in managing human capital. Onboarding is the English term for the introduction as well as the socialization process in new employee development. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom bemanningsbranschen : En longitudinell fallstudie över hur fyra företag inom bemanningsbranschen redovisar humankapital i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Läckgren; Wilma Öholm; [2020]
  Nyckelord :Reporting of sustainability; voluntary disclosure; mandatory disclosure; Hållbarhetsredovisning; frivilliga upplysningar; obligatoriska;

  Sammanfattning : Bakgrund Humankapitalet är en viktig del i företaget med anledning av att det är essentiellt i den dagliga affärsverksamheten samt att det är en viktig immateriell resurs där kunskap, nätverk av relationer och kulturell styrka bidrar till företagets framgång. I och med samhällets utveckling består företag idag till allt större del av humankapital men trots detta råder det inte samstämmighet för hur humankapital ska redovisas i årsredovisningarna. LÄS MER

 4. 4. Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag : En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Olle Johansson; Saad Mohammed; [2020]
  Nyckelord :human capital; intellectual capital; measurement; accounting; knowledge-intensive consulting firms; humankapital; intellektuellt kapital; värdering; redovisning; kunskapsintensiva konsultföretag;

  Sammanfattning : Titel: Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag - En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag Bakgrund: Humankapital är en del av företagets intellektuella kapital som kan definieras som färdigheter, kompetenser och utbildning som de anställda besitter. Trots vikten av humankapital i företag och specifikt inom kunskapsintensiva företag, har värderingen och redovisningen av det som en tillgång i företagets balansräkning varit en komplex och kontroversiell fråga i decennier. LÄS MER

 5. 5. Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samantha Bwanika; Eleonora Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; politik; humankapital; könssegregation; genus;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. LÄS MER