Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 1. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER

 2. 2. Humankapitalets roll i klimatkrisen : En paneldataanalys över hur utbildning påverkar koldioxidutsläpp i övre medelinkomstländer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Lomäng; Isac Jonsson; [2022]
  Nyckelord :humankapital; CO2 per capita; klimatkrisen; övre medelinkomstländer; instrumentvariabel;

  Sammanfattning : Ett centralt ämne i dagens debatt är hur klimatkrisen ska hanteras och målet om en 1,5 graders temperaturökning i världen ska uppnås. I denna uppsats undersöks om det finns ett negativt samband mellan humankapital och utsläpp av CO2 per capita i övre medelinkomstländer. LÄS MER

 3. 3. Intellektuell styrning - En studie om chefers uppfattning av intellektuell styrning inom industribranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Hamid; Mattias Svärd; Wilma Adaeze Ifedi; [2022]
  Nyckelord :Intellectual capital; value; managers; profitability control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Chefers uppfattning av Intellektuell styrning inom industribranschen Seminariedatum: 14 januari 2022 Kurs: FEKH69 Författare: Jasmin Hamid, Mattias Svärd & Wilma Adaeze Ifedi Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Intellektuell kapital, Värdeskapande, Chefer, Lönsamhet, Styrning Syfte: Att undersöka hur svenska chefer inom industribranschen uppfattar, styr och utvecklar intellektuellt kapital Teoretisk perspektiv: Teorin i denna studie frambringas från primära och sekundära data och avgränsas till de tre huvuddelarna av intellektuellt kapital som är humankapital, strukturkapital och relationskapital. Vidare analyseras chef respondenternas syn på dessa tre delar. LÄS MER

 4. 4. Hälsopedagogers utbildning, erfarenhet och yrkesliv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Tiffany Bergman Carlson; [2022]
  Nyckelord :Hälsopedagog; utbildning; erfarenhet; kapital;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hälsopedagoger arbetar inom offentlig och privat sektor och se hur deras utbildnings- och arbetslivserfarenheter har förberett dem för deras yrkesliv inom hälsa. · Hur ser hälsopedagogers arbetslivs- och utbildningserfarenheter ut? · Hur arbetar hälsopedagoger inom olika sektorer på arbetsmarknaden? · Hur förbereder Hälsopedagogutbildningen hälsopedagogerna för deras kommande yrkesliv? Metod Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. INTEGRATION PÅ EUROPEISK ARBETSMARKNAD - Hur makedonska immigranter upplever sin arbetsmarknadsintegration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stefanija Stojanova; [2021-03-09]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsintegration; humankapital; socialt kapital; makedonier; EU; labor market integration; human capital; social capital; Macedonians; EU;

  Sammanfattning : The EU countries are the host countries of many migrant groups, and Sweden is one of these countries. Immigrants from North Macedonia are, on the other hand, a group of migrants whose integration into some of the European labor markets is not researched. LÄS MER