Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 6 - 10 av 406 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 6. Är IT-sektorn intellektuell?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; Tobias Wellenstam; Alexander Norén; [2022]
  Nyckelord :Intellectual capital; corporate performance; Value Added Intellectual Coefficient VAIC™ ; IT sector; resource-based theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Är IT-sektorn intellektuell? Seminariedatum: 2022-06-03 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Philip Eriksson, Alexander Norén, Tobias Wellenstam Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Intellektuellt kapital, finansiell prestation, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™), IT-sektorn, resursbaserad teori Syfte: Undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation inom IT-sektorn. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av de resurs- och kunskapsbaserade teorierna. LÄS MER

 2. 7. Har inflationen någon relation till den ekonomiska tillväxten? : En paneldata analys över 19 OECD länder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Jareke; Katarina Hyyppä Bennet; [2022]
  Nyckelord :economic growth; inflation; OECD; panel data; fixed effects least squares dummy variable; ekonomisk tillväxt; inflation; OECD; paneldata; fixed effects least squares dummy variable;

  Sammanfattning : Det finns olika aspekter som påverkar den ekonomiska tillväxten, där ibland inflation. Det har under många år pågått diskussioner om hur förhållandet mellan dessa två variabler ser ut. Denna uppsats analyserar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation. LÄS MER

 3. 8. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH KOSTNADEN FÖR SKULDER : En empirisk analys av börsnoterade företag i Norden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Corentin Arnou; Marcus Hammarstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade ekonomier har investeringar i immateriella tillgångar blivit alltmerviktiga för företag. Konkurrensfördelar och vallgravar skapas numera till stor del av blandannat företags patent, varumärke, värdekedja och humankapital. LÄS MER

 4. 9. Ekonomistyrning i humankapitalintensiva företag : En kvalitativ studie om hur olika generationer motiveras

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Niklas Olsson Hedenljung; Josefine Holmström; [2022]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Generationer; Personalomsättning; Humankapital;

  Sammanfattning : Personalen är den främsta tillgången i humankapitalintensiva verksamheter. Personalomsättningen på arbetsmarknaden har ökat vilket innebär stora kostnader, inte minst för branscher där människors kunskap och erfarenhet är en stor och viktig resurs. LÄS MER

 5. 10. Humankapitalets roll i klimatkrisen : En paneldataanalys över hur utbildning påverkar koldioxidutsläpp i övre medelinkomstländer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Lomäng; Isac Jonsson; [2022]
  Nyckelord :humankapital; CO2 per capita; klimatkrisen; övre medelinkomstländer; instrumentvariabel;

  Sammanfattning : Ett centralt ämne i dagens debatt är hur klimatkrisen ska hanteras och målet om en 1,5 graders temperaturökning i världen ska uppnås. I denna uppsats undersöks om det finns ett negativt samband mellan humankapital och utsläpp av CO2 per capita i övre medelinkomstländer. LÄS MER