Sökning: "HUT"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet HUT.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 2. 2. Do growing pigs build sleeping nests? : a behavioural study in domestic pigs and European wild boar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Wilhelmina Ehrenkrona; [2020]
  Nyckelord :growing pigs; behaviors; nest-building; sleeping nest; European wild boar; sus scrofa; domestic pigs;

  Sammanfattning : The domesticated pig, Sus scrofa domesticus, has long been used for meat produc-tion. Its wild relative, the wild boar, Sus scrofa scrofa, gives an important possibil-ity to study some aspects of the domestication process. Thereby increasing our knowledge of important behaviours that may still exist in our domestic pigs. LÄS MER

 3. 3. Effekten av emotionsinduktion och emotionsreglering på arbetsminnesprestation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Lindberg; Melinda Zsido; [2019]
  Nyckelord :Emotion regulation; mood induction; working memory; expressive suppression; cognitive reappraisal; Emotionsreglering; emotionsinducering; arbetsminne; undertryckande; omtolkande;

  Sammanfattning : Hur väl människor presterar kognitivt i olika situationer påverkas av känslor och hur dessa känslor hanteras, men på vilket sätt känslorna påverkar är inte helt givet. Föreliggande studie syftade till att undersöka effekten av emotionsinduktion och emotionsreglering på arbetsminnesprestation. Experimentet genomfördes av 32 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 5. 5. Respektera mitt pronomen : Transpersoners upplevelser av stöd från sjukvården i sin sexuella hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eddie Hultman; [2019]
  Nyckelord :Transgender; Sexual health; Healthcare; Support; Heteronormative; Cisnormative; HBTQ-kompetence; Transpersoner; Sexuell hälsa; Sjukvård; Stöd; Sexualitet; Heteronorm; Cisnorm; HBTQ-kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur transpersoner upplever stödet från sjukvården angående sin sexuella hälsa. Jag ville ta reda på om individerna blev erbjuden och/eller önskade stöd från sjukvården och hur det stödet skulle kunna se ut, samt hur det skulle kunna påverka den sexuella hälsan. LÄS MER