Sökning: "HVB-personal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet HVB-personal.

 1. 1. Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn : En kvalitativ studie om HVB-personalens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Natasha Zandi; Lamija Repesa; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; psykisk ohälsa; HVB-personal; KASAM; Coping;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Syftet medstudien är att belysa vilka förhållningssätt och strategier som tillämpas av personal vidHVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. LÄS MER

 2. 2. Integrationsutmaningar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn : ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Hanna Johansson; Sara Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :integration; inclusion; exklusion; assimilation; integration; inkludering; exkludering; assimilering;

  Sammanfattning : This study aimed to examine what kind of challenges regarding integration the staff of residential care homes for unaccompanied refugee minors identify and what possibilities they have to handle these. Four qualitative interviews with staff in residential care homes for unaccompanied refugee minors were conducted. LÄS MER

 3. 3. "A och O, ingen diskussion" : En kvalitativ studie om HVB personals syn på bemötandets betydelse för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Julia Johansson; Malin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; HVB personal; bemötande; återhämtning; HVB boende; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sverige har sedan många år tillbaka varit ett mottagarland för ensamkommande barn som flyr sina hemländer på grund av olika omständigheter. Flera av de barn som idag kommer till Sverige har en försämrad psykisk hälsa och bär med sig svåra minnen av traumatiska händelser orsakade av krig, våld, uppbrott av nära anhöriga liksom flykten i sig. LÄS MER

 4. 4. It's strength lies in the speed and (surprisingly) it's consistancy. All you need to go off is a way to put Worldgorger into your graveyard (Cabal / Thoughtseize yourself, Entomb) and a reanimate spell (Animate Dead, Necromancy, Dance of the Dead).

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Henrysson; [2015-02-24]
  Nyckelord :Ensamkommande; flyktingbarn; HVB-personal; episteme; techne; fronesis; tacit knowing; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Det genomgripande syftet med denna uppsats var att synliggöra ungdomsassistenternas arbete på Lyrans asylboende samt att se vilken relevans olika kunskapsformer har i detta. Utifrån frå-geställningarna handlade studien om att beskriva ungdomsassistenternas arbete samt att förtyd-liga gemensamma aspekter i arbetet med EkB. LÄS MER

 5. 5. "Språket är nyckeln till integration" : En studie av integrationsarbete med ensamkommande pojkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Viviene Kayima; Helena Johansson; [2015]
  Nyckelord :Integration; unaccompanied children; legal guardian; residential care homes; empowerment.; Integration; ensamkommande barn; gode män; HVB-hem; empowerment.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the approach of the personal in residential care homes, legal guardians and Refugee secretaries consider as effective in their efforts to care for and guide unaccompanied boys in the Swedish society. With the help of qualitative method and semi-structured interviews, we have taken note of eleven informants’ perspective on what approach they believe to be essential in the work of integration process with unaccompanied boys. LÄS MER