Sökning: "HVB"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet HVB.

 1. 1. Personals definition av delaktighet och dess komplexitet i praktiken – En kvalitativ studie om personals upplevelser avseende HVB-hemsplacerade ungdomars delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samaaleh Saad; Fredrik Emanuel Stehn; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; självbestämmande teori; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; HVB; ungdom; personal; placerade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to inquire how staff that works with youth that are placed in out of home care reason around the definition of participation. We also examined how they felt about their possibility to influence youth participation during their placement regarding the daily routines. LÄS MER

 2. 2. Socialpedagogens mest betydande kompetens : Socialpedagoger som yrkesverksamma inom HVB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Philippa Gustafsson; Tim Kronholm; [2022]
  Nyckelord :Socialpedagog; kompetens; HVB; verksamhetschef; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att få en ökad insikt i hur verksamhetschefer, inom HVB, ser på socialpedagogers kompetens i arbetet och i relation till utbildning, arbetsuppgifter och kunskap. Studien tar sin metodologiska utgångspunkt i hermeneutiken och fenomenologin då avsikten varit att söka förståelse i hur den socialpedagogiska kompetensen förstås och tolkas av verksamhetschefer inom HVB. LÄS MER

 3. 3. Lokal utvärdering av praktiken inom HVB för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jonas Nilsson; Leon Mansfeld; [2022]
  Nyckelord :evidence-based practice; critical appraisal; evaluation; auditing; documentation; residential care unit; RCU; HVB; EBI; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay investigates evidence-based practices in residential care units (RCU’s) for children and youth in Sweden using a quantitative approach. It is based on Sackett’s model of critical appraisal and focuses on evaluating performance in evidence-based interventions; as well as how evaluation practices correlate with assessing scientific evidence, good documentation routines, and RCU orientation. LÄS MER

 4. 4. Flickor är flickor och pojkar är pojkar, eller?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annette Bergérus; Amaro Da Graca Almeida; [2022]
  Nyckelord :HVB-hem ungdomar; enkönat samkönat; könsskillnader och könsidentitet out-of-home care adolescents; signle-sex vs mixe-sex; gender differences and gender identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : We were interested in gender as a construction at out-of-home cares working with adolescents on behalf of the social services. We wanted to investigate how gender is presented in out-of-homes care based on their own description of efforts for mixed-sex and same-sex adolescents. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares och HVB-personalens erfarenheter av arbete med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Cemile Dogan; Lawen Hassan; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; municipal social workers; cultural competence; cooperation between authorities; HVB; Ensamkommande barn; socialsekreterares kompetens; kulturkompetens; samarbete mellan myndigheter; HVB;

  Sammanfattning : Syften med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse kring socialsekreterares kompetens i arbetet med ensamkommande barn, detta utifrån socialsekreterare och HVB- personalens perspektiv. Studien undersökte även vikten av kulturkompetens och hur samarbetet fungerade mellan aktörerna. LÄS MER