Sökning: "Hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Att ha kul, meningsfullhet och inställning främjar grit hos barn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Petra Weiss; Päivi Ilmavirta; [2018]
  Nyckelord :Grit; children; focus groups; health promotion; sense of coherence; empowerment; self-efficacy; Grit; barn; fokusgrupper; hälsopromotion; känslan av sammanhang; empowerment; self-efficacy;

  Sammanfattning : Livsstilsvanor och personliga egenskaper som till exempel grit grundas under barndomen och påverkar hälsan i vuxenlivet. I en värld där ohälsan bland barn ökar är det viktigt att undersöka individers beteenden för att sedan kunna använda dessa kunskaper i ett hälsopromotivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress : En fallstudie om arbetsrelaterad stress hos ett svenskt fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lundstjälk; Camilla Tranehed; [2018]
  Nyckelord :Work-related stress; demand-control-support; preventive work; Arbetsrelaterad stress; krav-kontroll-stöd; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Work-related stress can be either positive or negative, but the difficulty is to create a balance between demands at work, control at work and social support. High demands at work can both motivate, but at the same time result in excessive workload if the individual does not have enough control and support. LÄS MER

 3. 3. Förändringen av metabola riskfaktorer efter en veckas livsstilsintervention : En analys av kohorten deltagare vid steps4life hälsoveckor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristoffer Sandström; [2018]
  Nyckelord :Wellness program; risk factors; vegetarian diet; physical activity; lifestyle; Hälsofrämjande arbete; hälsorisker; vegetarisk kost; fysisk aktivitet; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Förekomsten av högt blodtryck, högt BMI och förhöjda blodfetter är mycket vanlig både på global nivå och i Sverige och bidrar årligen till en stor del av sjukdomsbördan. Dessa metabola riskfaktorer är orsaken till flera allvarliga sjukdomar och förtidig död. LÄS MER

 4. 4. "Det känns ju meningsfullt att gå till arbetet" : en intervjustudie kring upplevelsen av hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer på en mottagningsenhet för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Elin Ekelund; Paria Petra Sabzandam; [2018]
  Nyckelord :Health; health promotion; health promotive factors; receiving unit for new arrivals; work environment; work related health; Arbetsmiljö; arbetsrelaterad hälsa; hälsa; hälsofrämjande arbete; hälsofrämjande faktorer; mottagningsenhet för nyanlända;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av psykiatriska diagnoser ökar den arbetsrelaterade ohälsan. Genom att arbeta förebyggande och främjande på arbetsplatsen, kan den arbetsrelaterade hälsan stärkas och utvecklas. Med tanke på att ett hälsofrämjande fokus har stark koppling till arbetseffektivitet, behöver detta hälsoarbete framhävas. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande sjukhus : En kvalitativ studie om första linjens chefers uppfattningar av det hälsofrämjande arbetet som bedrivs vid ett hälsofrämjande sjukhus

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenni Cornelius; [2017]
  Nyckelord :Första linjens chef; hälsofrämjande arbete; hälsofrämjande sjukhus och kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Sjukhus är en betydande arena för folkhälsan då de har individers hälsa som huvuduppgift. Det hälsofrämjande sjukhuskonceptet innebär en strävan efter mer hälso- och helhetsorienterade sjukhus med tydlighet i hälsoresurser för det lokalområde som ska tillgodoses. LÄS MER