Sökning: "Hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Hälsofrämjande arbete.

 1. 1. En hälsosam organisation : Hur hälsofrämjande arbete kan användas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Lag; Caroline Käll; [2020]
  Nyckelord :Hälsoarbete; personal; organisation;

  Sammanfattning : Organisationer arbetar i allt större utsträckning för att främja god hälsa hos personalen och erbjuder därför olika former av hälsofrämjande insatser. Med dessa satsningar kan organisationer uppnå minskade kostnader genom lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet hos personalen, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bättre anpassa sig till en föränderlig omvärld. LÄS MER

 2. 2. Välmående chefer skapar välmående arbetsplatser : En kvalitativ studie om chefers hälsofrämjande arbete för medarbetare och sig själva.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Andersson; Jonna Helmersson; Tova Skantz; [2019]
  Nyckelord :Health factors; health promotion tools; KASAM; Manager s health; workplace learning.; Chefers hälsa; friskfaktorer; hälsofrämjande verktyg; KASAM; lärande på arbetsplatsen.;

  Sammanfattning : Människors hälsa är viktigt vilket syns tydligt i forskning samt i de folkhälsomål som är uppsatta för Sveriges folkhälsoarbete. Ett utav folkhälsomålen innefattar arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns olika faktorer som påverkar vår hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Att ha kul, meningsfullhet och inställning främjar grit hos barn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Petra Weiss; Päivi Ilmavirta; [2018]
  Nyckelord :Grit; children; focus groups; health promotion; sense of coherence; empowerment; self-efficacy; Grit; barn; fokusgrupper; hälsopromotion; känslan av sammanhang; empowerment; self-efficacy;

  Sammanfattning : Livsstilsvanor och personliga egenskaper som till exempel grit grundas under barndomen och påverkar hälsan i vuxenlivet. I en värld där ohälsan bland barn ökar är det viktigt att undersöka individers beteenden för att sedan kunna använda dessa kunskaper i ett hälsopromotivt arbete. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress : En fallstudie om arbetsrelaterad stress hos ett svenskt fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lundstjälk; Camilla Tranehed; [2018]
  Nyckelord :Work-related stress; demand-control-support; preventive work; Arbetsrelaterad stress; krav-kontroll-stöd; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Work-related stress can be either positive or negative, but the difficulty is to create a balance between demands at work, control at work and social support. High demands at work can both motivate, but at the same time result in excessive workload if the individual does not have enough control and support. LÄS MER

 5. 5. Förändringen av metabola riskfaktorer efter en veckas livsstilsintervention : En analys av kohorten deltagare vid steps4life hälsoveckor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristoffer Sandström; [2018]
  Nyckelord :Wellness program; risk factors; vegetarian diet; physical activity; lifestyle; Hälsofrämjande arbete; hälsorisker; vegetarisk kost; fysisk aktivitet; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Förekomsten av högt blodtryck, högt BMI och förhöjda blodfetter är mycket vanlig både på global nivå och i Sverige och bidrar årligen till en stor del av sjukdomsbördan. Dessa metabola riskfaktorer är orsaken till flera allvarliga sjukdomar och förtidig död. LÄS MER