Sökning: "Habib Mahmodi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Habib Mahmodi.

  1. 1. Prevalens av trycksår vid vård- och omsorgsboenden i Västerbotten : en kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Hanna Eriksmo; Habib Mahmodi; [2021]
    Nyckelord :Elderly; Pain; Pressure ulcers; Prevalence; Pain.; Prevalens; Smärta; Trycksår; Äldre.;

    Sammanfattning : Background: The population is getting older and the risk of pressure ulcers increases with increasing age. Pressure ulcers have a negative impact on the individuals and the society. The quality of life for individuals with pressure ulcers may be lower than for those without pressure ulcers. LÄS MER