Sökning: "Habib Peter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Habib Peter.

  1. 1. Den farliga vägen till Europa : En kvalitativ intervjustudie om fem syriska flyktingar och deras flykt till Sverige

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Sofie Ekberg; Maria Habib Davidsson; [2016]
    Nyckelord :Migration; flyktingar; smugglare; EU; migrationspolitik; Syrien;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens berättelse. LÄS MER