Sökning: "Habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 900 uppsatser innehållade ordet Habitus.

 1. 1. "Det är roligare att jobba med människor än att hålla på och bygga saker" : En undersökning om killars upplevelser av Vård- och omsorgsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cornelia Claesson; Julia Bergström; [2021]
  Nyckelord :gymnasieval; maskulinitetsnormer; normbrytande val; påverkansfaktorer; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans program är könssegregerade vilket kan resultera i att individer begränsas i sina val på grund av könsroller. För killar ses gymnasievalet som mer begränsat om de tenderar att upprätthålla samhällets maskulinitetsnormer. Syftet med undersökningen är att synliggöra killars upplevelser av att göra ett normbrytande val. LÄS MER

 2. 2. Narratives of recent migration: Young, well-educated Croats in Ireland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Anja Biser; [2021]
  Nyckelord :well-educated migrants; EU migrants; Ireland; migration narratives; Social Sciences;

  Sammanfattning : In July 2013 Croatia has become the latest member state to join the European Union. Access to this single European area, in particular, to economically well-developed countries with a more robust labor market and a higher standard of living than Croatia resulted in intensification of emigration from Croatia. LÄS MER

 3. 3. "Dom gör ingenting för att lösa problemen på Norrby” : En kvalitativ intervju undersökning om hur myndigheter och organisationer arbetar för att motverka segregationen på Norrby

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hadi Ram; Asra Hussein; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Integration; Authorities; Social Exclusion; Immigration Policy; Foregein born; Social networks; Segregation; Integration; Myndigheter; Social exkludering; Invandringspolitik; Utrikes födda; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : The thesis is based on examining how authorities and organizations work to counter segregation in Norrby and to integrate citizens into society. To get the question answered, semistructured interviews were used, where different officials from each authority and organization were digitally interviewed about how their workplace works to counter segregation and integrate citizens into society. LÄS MER

 4. 4. ”Spring inte här inne, annars får ni gå ut!” : En studie om fysisk aktivitet i förskolan och förskollärares uppfattningar av ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Kajsa Svensson; Ulrika Carlberg; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; fysisk aktivitet; förskollärare; förskola; habitus; miljö; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för ett antal förskollärares uppfattningar av fysisk aktivitet och rörelse i förskolan genom ett fenomenografiskt perspektiv. Vår undersökningsmetod är inspirerad av en fenomenografisk ansats och presenteras genom fyra beskrivningskategorier: förskollärarens intresse, miljö, läroplanen och kunskap. LÄS MER

 5. 5. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER