Sökning: "Hagman"

Visar resultat 11 - 15 av 183 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 11. Geoanläggning i Nya Krokslätt – Beskrivning och utvärdering av driften

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Sjödin; Rasmus Hagman; [2018]
  Nyckelord :Bergvärme; kylvärmepump; geoanläggning; utvärdering; borrhål;

  Sammanfattning : När krav på fler förnyelsebara energikällor ställs har teknikområdet geoenergi succesivt utvecklats för att med berggrundens egenskaper och kylvärmepumpar förse såväl värme- som kylbehov inom olika sektorer. Då sektorn bostäder och fastigheter stod för cirka 40 % av Sveriges totala slutgiltiga energianvändning år 2015 finns möjligheter att utvecklingen av geoanläggningar ska kunna minska miljöpåverkan samtidigt som det sänker energianvändningen såväl som kostnader. LÄS MER

 2. 12. Det finns regler, men finns hjärta? En kvalitativ studie om bidragstagares upplevelser av sin situation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elinore Hagman; Rebecca Lundgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syfte med denna uppsats var att undersöka hur bidragstagare upplever sin situation och hur de upplever bemötandet från samhället. Syftet var även att undersöka ifall det finns några skillnader i hur de blir bemötta och hur de önskar bli bemötta. LÄS MER

 3. 13. Vuxen man i arbetsför ålder : Om internt flyktalternativ i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Hagman; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; asylrätt; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Utveckling av belöningssystem för e-hälsoplattform i syfte att motivera hälsofrämjande beteendeförändringar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Jennifer Hagman; Amanda Lindell; [2018]
  Nyckelord :LifePod; designprocess; beteendeförändring; belöningssystem; motivation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. LÄS MER

 5. 15. Vem kan få en bostad? En diskursanalys av Malmö stads handlingsplaner för bostadsförsörjning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hagman; Louise Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; bostadsförsörjning; Carol Bacchi; WPR; bostadsbrist; kommunala handlingsplaner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Malmö stad representerar problemet med bostadsbrist för unga vuxna i sina bostadsförsörjningsprogram samt hur problemrepresentationen har förändrats över tid. Hur problemet representeras påverkar vilka åtgärder som implementeras för att komma tillrätta med bostadsbristen i kommunen, vilket gör detta till ett intressant ämne att studera. LÄS MER