Sökning: "Haidar Shibli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Haidar Shibli.

  1. 1. Jämförelse av två konstruktionslösningar för en hjulaxel till en åkattraktion

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Patrik Hedberg; Haidar Shibli; [2018]
    Nyckelord :shaft; rollercoaster; FEM; FFM; finite fracture mechanics; axel; åkattraktion; vagn; FEM; FFM; finite fracture mechanics;

    Sammanfattning : Detta arbete genomförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet är till stor del baserat på att utföra en jämförande studie mellan två hjulaxlar till en åkattraktion. Den befintliga axeln består av tre delar, två axelpar och ett centerfäste, medan den nya designen av axeln enbart består av en del. LÄS MER