Sökning: "Hala Haidar Ghazi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hala Haidar Ghazi.

  1. 1. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
    Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

    Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER