Sökning: "Haleh Vafagh Nematollahi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Haleh Vafagh Nematollahi.

  1. 1. Etiska dilemman sjuksköterskor möter och hanterar i den palliativa vården

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Maida Maja Dautbegovic; Haleh Vafagh Nematollahi; [2015]
    Nyckelord :palliativ vård; etik; etiskt dilemma; människosyn; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet från den palliativa vården. LÄS MER