Sökning: "Haley Quantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Haley Quantz.

  1. 1. ”Asså, jag tror aldrig att en vit person kan förstå vad afro betyder för en.” : En kvalitativ intervjustudie om svarta kvinnors förhållande till sitt hår och kopplingarna till idéer om ras och kön

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

    Författare :Haley Quantz; [2016]
    Nyckelord :svat kvinna; svart; kvinna; afrohår; genus; ras; kön; postkolonial teori; svart feminism;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka idéer om ras och kön som är kopplade till svarta kvinnors förhållande till sitt hår. Empirin består av intervjuer. Fyra svarta kvinnor har deltagit i en fokusgrupp och fyra andra i separata djupintervjuer. LÄS MER