Sökning: "Halla Ólafsdóttir Krantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Halla Ólafsdóttir Krantz.

  1. 1. Konflikthantering i fritidshemmet : En litteraturöversikt riktad till möjligheterna att hjalpa eleverna att utveckla sin förmaga att lösa konflikter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Halla Ólafsdóttir Krantz; [2020]
    Nyckelord :Elever; Konflikt; Konflikthantering; Litteraturstudie; Lärare i fritidshem; Social utveckling;

    Sammanfattning : I detta arbete diskuteras elevernas förmåga att lösa konflikter och hur lärare inom fritidshemmet kan förbättra den kompetensen. Arbetet är grundad på en systematisk litteraturstudie baserad på fyra empiriska studier som ämnar att svara på arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER