Sökning: "Hamit Erdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamit Erdal.

  1. 1. Foreign Direct Investment – Effekten av utländsk direktinvestering på ekonomisk tillväxt : En tidsserieanalys av utvecklingsländers tillväxtmöjligheter med FDI

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hamit Erdal; Erik Nyström; [2016]
    Nyckelord :Utländska direktinvesteringar; BNP; Ekonomisk tillväxt; Utvecklingsländer; FDI; Asien; Afrika Sub-Sahara; Investeringar;

    Sammanfattning : Studien koncenterar sig på att FDI som betyder utländska direktinvesteringar har en positiv påverkan på utvecklingsländers BNP. De valda utvecklingsländerna är uppdelade och ingår i gruppen Öst Asien och Stilla Havet och Sub -Sahara Afrika. LÄS MER