Sökning: "Hamnered"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hamnered.

 1. 1. Reklam -­‐ a matter out of place? En kvalitativ studie om användarnas inställning till reklam på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wignell Johanna; Isabelle Falk Sadek; Petra Hamnered Viita; [2013-09-23]
  Nyckelord :individualisering; Facebook; identitet; annonser; newsfeed; profil; användare; dela; gilla; reklam;

  Sammanfattning : Titel: Reklam – a matter out of place En kvalitativ studie om användarens inställning om reklam på Facebook Författare: Johanna Wignell, Isabelle Falk Sadek, Petra Hamnered Viita Uppdragsgivare: Nowa Kommunikation Kurs: Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för jouralistik, Medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 12 694 (exklusive executive summary, referenser och bilagor) Syfte: Att undersöka användarens uppfattning om reklam på Facebook. Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsamtal, samtals intervjuer och deltagande observationer Material: Analys av samtalsintervjuer och observationer av sammanlagt sju personer samt tre fokusgruppsamtal om sammanlagt tretton personer Huvudresultat: Det har visat sig att i vår studie har kontexten och ålder stor betydelse för inställningen till reklamen. LÄS MER

 2. 2. The Takeover Directive - and Its Implementation In Germany, UK and Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Hamnered; [2012]
  Nyckelord :EU Law; Banking Law; Business Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the main purposes in EU is increased competiveness on the European market and to achieve the goal; the European Commission made a proposal of a Directive on Takeover Bids which would facilitate the takeover activity in EU. Takeover activities essentially signify when a company purchases shares in another company which occasionally also leads to a takeover of the control of the target company. LÄS MER